Kosztorysowanie robót budowlanych i kosztorysy budowlane wykonywane są na podstawie dostarczonych projektów, przedmiarów przez Zleceniodawcę lub na podstawie obmiarów zrobionych bezpośrednio na budowie. Oferta w dziedzinie kosztorysowania proponowana przez firmę PGP DEVELOPMENT jest szeroka i z pewnością zainteresuje każdego obecnego lub przeszłego Inwestora. Nasza oferta kosztorysowa jest cały czas uzupełniana o nowe możliwości programu do kosztorysowania.

Wykonujemy kosztorysy budowlane w programie Norma Pro. Nasza oferta obejmuje zakresy robót:

 • Budowlane,

 • Roboty remontowe, modernizacyjne, ociepleniowe,

 • Instalacji wewnętrznych elektrycznych,

 • Instalacje wewnętrzne słaboprądowe,

 • Instalacji wewnętrznych sanitarnych,

 • Instalacji wewnętrznych mechanicznych,

 • Konstrukcje stalowe,

 • Konstrukcje żelbetowe,

 • Sieci zewnętrzne,

 • Roboty ziemne,

 • Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze,

 • Instalacje SAP i SSWiN,

 • Mała architektura.

W następującej konfiguracji:

 • Kosztorys inwestorski jest narzędziem, które pozwala podjąć decyzję o podjęciu prac budowlanych oraz dostarcza Inwestorowi niezależnej i obiektywnej informacji o kosztach budowy. Sporządzenie tego typu wyceny robót budowlanych wymaga od kosztorysanta posiadania praktycznej wiedzy technicznej o procesie budowy oraz wieloletniego doświadczenia. Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, Inwestor posiadając pełną informację o kosztach może świadomie zacząć poszukiwania wykonawcy do budowy domu lub przeprowadzenia remontu.

 • Kosztorys ofertowy to dokument finansowy pozwalający wykonawcy robót budowlanych startować w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Oszacowanie wartości robót budowlanych jest wykonywane w oparciu o indywidualne ustalenia z wykonawcą robót budowlanych dla potrzeb konkretnego projektu. Kosztorysy ofertowe wykonuje się w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną lub na podstawie kosztorysów ślepych (kosztorysu inwestorskiego bez cen). Z punktu widzenia wykonawcy istotne jest wykonanie kosztorysu ofertowego, który umożliwia zaproponowanie konkurencyjnych cen wykonania robót oraz zrealizowanie zysku po wygraniu przetargu na prace budowlane.

 • Kosztorys zamienny może stanowić podstawę do ustalania zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę robót. Roboty zamienne powstają w trakcie realizacji robót budowlanych na skutek zmiany technologii bądź ilości wykonywanych robót udokumentowanych obmiarem. Kosztorys zamienny jest wyceną robót zamiennych, przygotowywany jest przez wykonawcę po ich wykonaniu lub przed jako propozycja zmian obliczeń kosztorysu ofertowego. Podstawą sporządzania kosztorysu zamiennego jest zawsze kosztorys ofertowy. Składniki ceny kosztorysowej, takie jak robocizna, wysokość narzutów, powinny być takie same jak w kosztorysie ofertowym. Z uwagi na rodzaj zawartej umowy na roboty budowlane kosztorys zamienny może służyć do zmiany wysokości wynagrodzenia tylko w przypadku umowy kosztorysowej.

 • Kosztorys powykonawczy Proces budowlany jest uzależniony od wielu czynników m.in. wzrostu cen materiałów budowlanych, wzrostu kosztów robocizny i sprzętu. Wiele zmiennych czynników ma wpływ na ostateczną wycenę kosztów budowy np. opóźnienia. Plany finansowe wyceny kosztów budowy tj. kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy wykonywane są na określony dzień, przed podjęciem prac budowlanych. W zależności od realizowanej inwestycji prace budowlane są procesem krótkotrwałym lub długoterminowym. W tym drugim przypadku - bardzo ważnym etapem prac budowlanych jest kontrola kosztów prac budowlanych już wykonanych (etapów budowy). Wycena kosztów powykonawczych pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • ile środków pieniężnych pochłonęła konkretna inwestycja,

 • ile środków pieniężnych zostało w budżecie na realizację inwestycji.

  Kosztorys powykonawczy jest podstawą do podjęcia negocjacji finansowych z wykonawcą. Z punktu widzenia Inwestora jest narzędziem kontrolnym pozwalającym trzymać w ryzach koszty inwestycji oraz wyeliminować ryzyko zawyżenia kosztów budowy przez wykonawcę. Jest to dokument finansowy jednocześnie potwierdzający wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych czy remontowych spełnia funkcję dokumentującą przebieg wykonanych robót budowlanych.

 • Kosztorys dodatkowy ( występuje w przypadku zaistnienia robót dodatkowych np. na prośbę Inwestora).

 • Kosztorys uproszczony (kalkulacja ceny kosztorysu na podstawie wycen własnych).

 • Przedmiar robót jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub wraz ze szczegółowym ich opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności składowych. Sporządzany jest przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

 • Obmiar robót jest to zestawienie robót wg opisu jak wyżej lecz sporządzone po wykonaniu robót wg pomiarów z natury.

 • Kosztorys na dotacje

  Kosztorys szczegółowy na potrzeby PROW należy wykonać w oparciu o ogólnie obowiązujące standardy wykonywania kosztorysów np. Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych opr. Sekocenbud lub ORGBUD-SERWIS, zgodnie z wymaganiami formuły pierwszej - pkt. 3.2.1 ww. Standardów. Kosztorys inwestorski szczegółowy powinien również zestawiać cenę jednostkową wykonania robót, obliczoną w każdej pozycji kosztorysowej (jako wynik zastosowania formuły pierwszej). Zaleca się, by kosztorys inwestorski na potrzeby PROW wykonany był przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną. Jakie dokumenty należy przedstawić wraz z kosztorysem inwestorskim? Wraz z kosztorysem Wnioskodawca powinien dostarczyć: - plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne, - zestawienia materiałów budowlanych wykonane ze wskaźników zużycia materiałów w robotach w przypadku, gdy Wnioskodawca samodzielnie kupuje materiały budowlane, - zestawienie maszyn i urządzeń, wykonane z normatywów pracochłonności w poszczególnych robotach budowlanych - jeżeli dotyczy. ARiMR bada wystąpienie istotnych rozbieżności, co do zakresu (ilości robót budowlanych) lub, co do rodzaju robót, stwierdzając, czy w kosztorysie znajdują się roboty, które, pomimo że nie zostały objęte wnioskiem, zaliczono jako koszty kwalifikowane (przykładem może być kosztorys na budowę drogi, w którym znalazły się pozycje dotyczące ocieplenia ścian budynku, pomimo że kosztorys dotyczy jedynie budowy drogi). Niewskazane jest zawyżanie przedmiaru robót budowlanych, tj. wskazywanie większych ilości robót niż wynikają z wyliczeń przedmiarowych lub z wymiarów zamieszczonych na rysunkach. Gdy po skierowaniu przedmiaru robót obarczonego błędem do poprawy w ramach uzupełnienia, Wnioskodawca przedstawi ponownie zawyżony przedmiar robót (np. w innych pozycjach), to nastąpi odmowa przyznania pomocy. Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne powinny pozwolić na identyfikację zakresu planowanych do wykonania prac, określić miejsca realizacji operacji i planowanych robót oraz umożliwić sprawdzenie przedmiaru robót. Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Wnioskodawca może odbić z projektu budowlanego lub wykonać je na potrzeby dokumentacji opracowanej na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy.

Wszelkie opracowania wykonujemy w oparciu o znormalizowane katalogi robót m.in. Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) i Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR) oraz na podstawie aktualnych cenników SEKOCENBUD lub cen rynkowych, kalkulacji indywidualnych czy też cen sugerowanych przez Klienta. Kosztorysy sporządzamy metodą uproszczoną lub szczegółową w zależności od wymagań Klienta.

Numery kontaktowe: +48 514 178 679 oraz +48 663 880 710.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!